شبکه مجازی فرهنگیان شبکه مجازی فرهنگیان شبکه مجازی فرهنگیان
به نام خدا


شبکه مجازی فرهنگیان  طرحی جدید و گفتمانی نو در عرصه ی جهاد فرهنگیعبدالامیر جامعی نژاد
1393/2/4

پنج شنبه  چهارم  اردیبهشت ماه یکهزار و سیصدو نود و سه
شبکه مجازی فرهنگیان  طرحی جدید و گفتمانی نو در عرصه ی جهاد فرهنگی